Xông đất năm mới tuổi 1990
Chọn tuổi của bạn (AL):  
Tuổi chủ nhàNăm mới
Năm : Canh Ngọ [庚午]
Mệnh : Lộ Bàng Thổ
Cung : Khảm
Năm : Bính Thân [丙申]
Mệnh : Sơn Hạ Hoả
Niên Mệnh Năm : Mộc
Cung : Nam: Cung Khôn - Nữ: Cung Khôn
Năm sinh bạn -> Và Tuổi hợpNăm Bính Thân <--> Tuổi hợpĐánh giá
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1955 [Ất Mùi]
Thổ - Sa Trung Kim   =>  Tương Sinh
Canh - Ất  =>  Tương hợp
Ngọ - Mùi  =>  Lục hợp
Năm Bính Thân -> tuổi : 1955 [Ất Mùi]
Hỏa - Sa Trung Kim   =>  Tương Khắc
Bính - Ất  =>  Bình
Thân - Mùi  =>  Bình
Khá
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1957 [Đinh Dậu]
Thổ - Sơn Hạ Hỏa   =>  Tương Sinh
Canh - Đinh  =>  Bình
Ngọ - Dậu  =>  Bình
Năm Bính Thân -> tuổi : 1957 [Đinh Dậu]
Hỏa - Sơn Hạ Hỏa   =>  Bình
Bính - Đinh  =>  Bình
Thân - Dậu  =>  Bình
TB
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1962 [Nhâm Dần]
Thổ - Kim Bạc Kim   =>  Tương Sinh
Canh - Nhâm  =>  Bình
Ngọ - Dần  =>  Tam hợp
Năm Bính Thân -> tuổi : 1962 [Nhâm Dần]
Hỏa - Kim Bạc Kim   =>  Tương Khắc
Bính - Nhâm  =>  Tương phá
Thân - Dần  =>  Lục xung
TB
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1965 [Ất Tỵ]
Thổ - Phú Đăng Hỏa   =>  Tương Sinh
Canh - Ất  =>  Tương hợp
Ngọ - Tỵ  =>  Bình
Năm Bính Thân -> tuổi : 1965 [Ất Tỵ]
Hỏa - Phú Đăng Hỏa   =>  Bình
Bính - Ất  =>  Bình
Thân - Tỵ  =>  Lục hợp
Tốt
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1970 [Canh Tuất]
Thổ - Thoa Xuyến Kim   =>  Tương Sinh
Canh - Canh  =>  Bình
Ngọ - Tuất  =>  Tam hợp
Năm Bính Thân -> tuổi : 1970 [Canh Tuất]
Hỏa - Thoa Xuyến Kim   =>  Tương Khắc
Bính - Canh  =>  Bình
Thân - Tuất  =>  Bình
Khá
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1971 [Tân Hợi]
Thổ - Thoa Xuyến Kim   =>  Tương Sinh
Canh - Tân  =>  Bình
Ngọ - Hợi  =>  Bình
Năm Bính Thân -> tuổi : 1971 [Tân Hợi]
Hỏa - Thoa Xuyến Kim   =>  Tương Khắc
Bính - Tân  =>  Tương hợp
Thân - Hợi  =>  Lục hại
TB
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1979 [Kỷ Mùi]
Thổ - Thiên Thượng Hỏa   =>  Tương Sinh
Canh - Kỷ  =>  Bình
Ngọ - Mùi  =>  Lục hợp
Năm Bính Thân -> tuổi : 1979 [Kỷ Mùi]
Hỏa - Thiên Thượng Hỏa   =>  Bình
Bính - Kỷ  =>  Bình
Thân - Mùi  =>  Bình
Khá
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1985 [Ất Sửu]
Thổ - Hải Trung Kim   =>  Tương Sinh
Canh - Ất  =>  Tương hợp
Ngọ - Sửu  =>  Lục hại
Năm Bính Thân -> tuổi : 1985 [Ất Sửu]
Hỏa - Hải Trung Kim   =>  Tương Khắc
Bính - Ất  =>  Bình
Thân - Sửu  =>  Bình
TB
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1986 [Bính Dần]
Thổ - Lô Trung Hỏa   =>  Tương Sinh
Canh - Bính  =>  Tương phá
Ngọ - Dần  =>  Tam hợp
Năm Bính Thân -> tuổi : 1986 [Bính Dần]
Hỏa - Lô Trung Hỏa   =>  Bình
Bính - Bính  =>  Bình
Thân - Dần  =>  Lục xung
TB
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1991 [Tân Mùi]
Thổ - Lộ Bàng Thổ   =>  Bình
Canh - Tân  =>  Bình
Ngọ - Mùi  =>  Lục hợp
Năm Bính Thân -> tuổi : 1991 [Tân Mùi]
Hỏa - Lộ Bàng Thổ   =>  Tương Sinh
Bính - Tân  =>  Tương hợp
Thân - Mùi  =>  Bình
TB
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1992 [Nhâm Thân]
Thổ - Kiếm Phong Kim   =>  Tương Sinh
Canh - Nhâm  =>  Bình
Ngọ - Thân  =>  Bình
Năm Bính Thân -> tuổi : 1992 [Nhâm Thân]
Hỏa - Kiếm Phong Kim   =>  Tương Khắc
Bính - Nhâm  =>  Tương phá
Thân - Thân  =>  Bình
TB
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1993 [Qúy Dậu]
Thổ - Kiếm Phong Kim   =>  Tương Sinh
Canh - Qúy  =>  Bình
Ngọ - Dậu  =>  Bình
Năm Bính Thân -> tuổi : 1993 [Qúy Dậu]
Hỏa - Kiếm Phong Kim   =>  Tương Khắc
Bính - Qúy  =>  Bình
Thân - Dậu  =>  Bình
TB
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1994 [Giáp Tuất]
Thổ - Sơn Đầu Hỏa   =>  Tương Sinh
Canh - Giáp  =>  Tương phá
Ngọ - Tuất  =>  Tam hợp
Năm Bính Thân -> tuổi : 1994 [Giáp Tuất]
Hỏa - Sơn Đầu Hỏa   =>  Bình
Bính - Giáp  =>  Bình
Thân - Tuất  =>  Bình
TB
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1995 [Ất Hợi]
Thổ - Sơn Đầu Hỏa   =>  Tương Sinh
Canh - Ất  =>  Tương hợp
Ngọ - Hợi  =>  Bình
Năm Bính Thân -> tuổi : 1995 [Ất Hợi]
Hỏa - Sơn Đầu Hỏa   =>  Bình
Bính - Ất  =>  Bình
Thân - Hợi  =>  Lục hại
Khá
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1998 [Mậu Dần]
Thổ - Thành Đầu Thổ   =>  Bình
Canh - Mậu  =>  Bình
Ngọ - Dần  =>  Tam hợp
Năm Bính Thân -> tuổi : 1998 [Mậu Dần]
Hỏa - Thành Đầu Thổ   =>  Tương Sinh
Bính - Mậu  =>  Bình
Thân - Dần  =>  Lục xung
TB
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 2000 [Canh Thìn]
Thổ - Bạch Lạp Kim   =>  Tương Sinh
Canh - Canh  =>  Bình
Ngọ - Thìn  =>  Bình
Năm Bính Thân -> tuổi : 2000 [Canh Thìn]
Hỏa - Bạch Lạp Kim   =>  Tương Khắc
Bính - Canh  =>  Bình
Thân - Thìn  =>  Tam hợp
TB
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 2001 [Tân Tỵ]
Thổ - Bạch Lạp Kim   =>  Tương Sinh
Canh - Tân  =>  Bình
Ngọ - Tỵ  =>  Bình
Năm Bính Thân -> tuổi : 2001 [Tân Tỵ]
Hỏa - Bạch Lạp Kim   =>  Tương Khắc
Bính - Tân  =>  Tương hợp
Thân - Tỵ  =>  Lục hợp
TB