Xem hợp tuổi
Chọn tuổi bạn (AL)    :    
Tuổi người khác (AL) :    
Tuổi bạnTuổi người khác
Năm : Ất Sửu [乙丑]
Mệnh : Hải Trung Kim
Cung : Càn
Niên mệnh năm sinh : Kim
Năm : Giáp Thân [甲申]
Mệnh : Tuyền Trung Thủy
Cung : Khảm
Niên mệnh năm sinh : Thuỷ

Về Mệnh
Mệnh bạn: Âm Kim - Mệnh người khác: Dương Thủy => Tương Sinh rất tốt
Về Thiên can
Thiên can bạn: Ất - Thiên can người khácGiáp => Bình
Về Địa chi
Địa chi bạn: Sửu - Địa chi người khác: Thân => Bình
Về Cung phi
Cung phi bạn: Càn - Cung phi người khác: Khảm => Lục Sát (không tốt)
Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh bạn: Kim - Niên mệnh người khác: Thuỷ => Tương Sinh tốt