Xem hợp tuổi
Chọn tuổi bạn (AL)    :    
Tuổi người khác (AL) :    
Tuổi bạnTuổi người khác
Năm : Qúy Dậu [酉]
Mệnh : Kiếm Phong Kim
Cung : Đoài
Niên mệnh năm sinh : Kim
Năm : Bính Tí [丙子]
Mệnh : Giản Hạ Thủy
Cung : Khôn
Niên mệnh năm sinh : Thổ

Về Mệnh
Mệnh bạn: Âm Kim - Mệnh người khác: Dương Thủy => Tương Sinh rất tốt
Về Thiên can
Thiên can bạn: Qúy - Thiên can người khácBính => Bình
Về Địa chi
Địa chi bạn: Dậu - Địa chi người khác: => Lục phá
Về Cung phi
Cung phi bạn: Đoài - Cung phi người khác: Khôn => Thiên Y (tốt)
Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh bạn: Kim - Niên mệnh người khác: Thổ => Bình