Xem hợp tuổi
Chọn tuổi bạn (AL)    :    
Tuổi người khác (AL) :    
Tuổi bạnTuổi người khác
Năm : Mậu Dần [戊寅]
Mệnh : Thành Đầu Thổ
Cung : Khôn
Niên mệnh năm sinh : Thổ
Năm : Qúy Dậu [酉]
Mệnh : Kiếm Phong Kim
Cung : Cấn
Niên mệnh năm sinh : Thổ

Về Mệnh
Mệnh bạn: Dương Thổ - Mệnh người khác: Âm Kim => Tương Sinh rất tốt
Về Thiên can
Thiên can bạn: Mậu - Thiên can người khácQúy => Tương hợp rất hợp
Về Địa chi
Địa chi bạn: Dần - Địa chi người khác: Dậu => Bình
Về Cung phi
Cung phi bạn: Khôn - Cung phi người khác: Cấn => Sinh Khí (tốt)
Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh bạn: Thổ - Niên mệnh người khác: Thổ => Bình