Xem hợp tuổi
Chọn tuổi bạn (AL)    :    
Tuổi người khác (AL) :    
Tuổi bạnTuổi người khác
Năm : Nhâm Tí [壬子]
Mệnh : Tang Đố Mộc
Cung : Khảm
Niên mệnh năm sinh : Thuỷ
Năm : Ất Dậu [乙酉]
Mệnh : Tuyền Trung Thủy
Cung : Khôn
Niên mệnh năm sinh : Thổ

Về Mệnh
Mệnh bạn: Dương Mộc - Mệnh người khác: Âm Thủy => Tương Sinh rất tốt
Về Thiên can
Thiên can bạn: Nhâm - Thiên can người khácẤt => Bình
Về Địa chi
Địa chi bạn: - Địa chi người khác: Dậu => Lục phá
Về Cung phi
Cung phi bạn: Khảm - Cung phi người khác: Khôn => Tuyệt Mạng (không tốt)
Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh bạn: Thuỷ - Niên mệnh người khác: Thổ => Tương Khắc