Xem hợp tuổi
Chọn tuổi bạn (AL)    :    
Tuổi người khác (AL) :    
Tuổi bạnTuổi người khác
Năm : Mậu Tí [戊子]
Mệnh : Tích Lịch Hỏa
Cung : Khảm
Niên mệnh năm sinh : Thuỷ
Năm : Giáp Tí [甲子]
Mệnh : Hải Trung Kim
Cung : Cấn
Niên mệnh năm sinh : Thổ

Về Mệnh
Mệnh bạn: Dương Hỏa - Mệnh người khác: Dương Kim => Tương Khắc
Về Thiên can
Thiên can bạn: Mậu - Thiên can người khácGiáp => Tương phá
Về Địa chi
Địa chi bạn: - Địa chi người khác: => Bình
Về Cung phi
Cung phi bạn: Khảm - Cung phi người khác: Cấn => Ngũ Quỷ (không tốt)
Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh bạn: Thuỷ - Niên mệnh người khác: Thổ => Tương Khắc