Xem hợp tuổi
Chọn tuổi bạn (AL)    :    
Tuổi người khác (AL) :    
Tuổi bạnTuổi người khác
Năm : Canh Thìn [庚辰]
Mệnh : Bạch Lạp Kim
Cung : Ly
Niên mệnh năm sinh : Hoả
Năm : Canh Ngọ [庚午]
Mệnh : Lộ Bàng Thổ
Cung : Cấn
Niên mệnh năm sinh : Thổ

Về Mệnh
Mệnh bạn: Dương Kim - Mệnh người khác: Dương Thổ => Tương Sinh rất tốt
Về Thiên can
Thiên can bạn: Canh - Thiên can người khácCanh => Bình
Về Địa chi
Địa chi bạn: Thìn - Địa chi người khác: Ngọ => Bình
Về Cung phi
Cung phi bạn: Ly - Cung phi người khác: Cấn => Hoạ Hại (không tốt)
Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh bạn: Hoả - Niên mệnh người khác: Thổ => Tương Sinh tốt