Xem hợp tuổi
Chọn tuổi bạn (AL)    :    
Tuổi người khác (AL) :    
Tuổi bạnTuổi người khác
Năm : Mậu Thìn [戊辰]
Mệnh : Đại Lâm Mộc
Cung : Chấn
Niên mệnh năm sinh : Mộc
Năm : Canh Thìn [庚辰]
Mệnh : Bạch Lạp Kim
Cung : Càn
Niên mệnh năm sinh : Kim

Về Mệnh
Mệnh bạn: Dương Mộc - Mệnh người khác: Dương Kim => Tương Khắc
Về Thiên can
Thiên can bạn: Mậu - Thiên can người khácCanh => Bình
Về Địa chi
Địa chi bạn: Thìn - Địa chi người khác: Thìn => Tam hình
Về Cung phi
Cung phi bạn: Chấn - Cung phi người khác: Càn => Ngũ Quỷ (không tốt)
Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh bạn: Mộc - Niên mệnh người khác: Kim => Tương Khắc