Xem hợp tuổi
Chọn tuổi bạn (AL)    :    
Tuổi người khác (AL) :    
Tuổi bạnTuổi người khác
Năm : Bính Thìn [丙辰]
Mệnh : Sa Trung Thổ
Cung : Càn
Niên mệnh năm sinh : Kim
Năm : Bính Tí [丙子]
Mệnh : Giản Hạ Thủy
Cung : Khôn
Niên mệnh năm sinh : Thổ

Về Mệnh
Mệnh bạn: Dương Thổ - Mệnh người khác: Dương Thủy => Tương Khắc
Về Thiên can
Thiên can bạn: Bính - Thiên can người khácBính => Bình
Về Địa chi
Địa chi bạn: Thìn - Địa chi người khác: => Tam hợp
Về Cung phi
Cung phi bạn: Càn - Cung phi người khác: Khôn => Phúc Đức (tốt)
Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh bạn: Kim - Niên mệnh người khác: Thổ => Bình