Xem hợp tuổi
Chọn tuổi bạn (AL)    :    
Tuổi người khác (AL) :    
Tuổi bạnTuổi người khác
Năm : Tân Dậu [辛酉]
Mệnh : Thạch Lựu Mộc
Cung : Khảm
Niên mệnh năm sinh : Thuỷ
Năm : Mậu Ngọ [戊午]
Mệnh : Thiên Thượng Hỏa
Cung : Khôn
Niên mệnh năm sinh : Thổ

Về Mệnh
Mệnh bạn:  Âm Mộc - Mệnh người khác: Dương Hỏa => Tương Sinh rất tốt
Về Thiên can
Thiên can bạn: Tân - Thiên can người khácMậu => Bình
Về Địa chi
Địa chi bạn: Dậu - Địa chi người khác: Ngọ => Bình
Về Cung phi
Cung phi bạn: Khảm - Cung phi người khác: Khôn => Tuyệt Mạng (không tốt)
Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh bạn: Thuỷ - Niên mệnh người khác: Thổ => Tương Khắc