Xem hợp tuổi
Chọn tuổi bạn (AL)    :    
Tuổi người khác (AL) :    
Tuổi bạnTuổi người khác
Năm : Giáp Thân [甲申]
Mệnh : Tuyền Trung Thủy
Cung : Khôn
Niên mệnh năm sinh : Thổ
Năm : Mậu Thìn [戊辰]
Mệnh : Đại Lâm Mộc
Cung : Chấn
Niên mệnh năm sinh : Mộc

Về Mệnh
Mệnh bạn: Dương Thủy - Mệnh người khác: Dương Mộc => Tương Sinh rất tốt
Về Thiên can
Thiên can bạn: Giáp - Thiên can người khácMậu => Bình
Về Địa chi
Địa chi bạn: Thân - Địa chi người khác: Thìn => Tam hợp
Về Cung phi
Cung phi bạn: Khôn - Cung phi người khác: Chấn => Hoạ Hại (không tốt)
Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh bạn: Thổ - Niên mệnh người khác: Mộc => Tương Khắc