Xem hợp tuổi vợ chồng
Chọn tuổi chồng (AL) :
Chọn tuổi vợ (AL)      :
Tuổi chồngTuổi vợ
Năm : Tân Dậu [辛酉]
Mệnh : Thạch Lựu Mộc
Cung : Khảm
Niên mệnh năm sinh : Thuỷ
Năm : Canh Ngọ [庚午]
Mệnh : Lộ Bàng Thổ
Cung : Cấn
Niên mệnh năm sinh : Thổ

Về Mệnh
Mệnh chồng:  Âm Mộc - Mệnh vợ: Dương Thổ => Tương Khắc
Về Thiên can
Thiên can chồng: Tân - Thiên can vợCanh => Bình
Về Địa chi
Địa chi chồng: Dậu - Địa chi vợ: Ngọ => Bình
Về Cung phi
Cung chồng: Khảm - Cung vợ: Cấn => Ngũ Quỷ (không tốt)
Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh chồng: Thuỷ - Niên mệnh vợ: Thổ => Tương Khắc