Xem hợp tuổi vợ chồng
Chọn tuổi chồng (AL) :
Chọn tuổi vợ (AL)      :
Tuổi chồngTuổi vợ
Năm : Mậu Ngọ [戊午]
Mệnh : Thiên Thượng Hỏa
Cung : Tốn
Niên mệnh năm sinh : Mộc
Năm : Nhâm Ngọ [壬午]
Mệnh : Dương Liễu Mộc
Cung : Cấn
Niên mệnh năm sinh : Thổ

Về Mệnh
Mệnh chồng: Dương Hỏa - Mệnh vợ: Dương Mộc => Tương Sinh rất tốt
Về Thiên can
Thiên can chồng: Mậu - Thiên can vợNhâm => Bình
Về Địa chi
Địa chi chồng: Ngọ - Địa chi vợ: Ngọ => Tam hình
Về Cung phi
Cung chồng: Tốn - Cung vợ: Cấn => Tuyệt Mạng (không tốt)
Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh chồng: Mộc - Niên mệnh vợ: Thổ => Tương Khắc