Xem hợp tuổi vợ chồng
Chọn tuổi chồng (AL) :
Chọn tuổi vợ (AL)      :
Tuổi chồngTuổi vợ
Năm : Ất Mão [乙卯]
Mệnh : Đại Khê Thủy
Cung : Đoài
Niên mệnh năm sinh : Kim
Năm : Mậu Tí [戊子]
Mệnh : Tích Lịch Hỏa
Cung : Cấn
Niên mệnh năm sinh : Thổ

Về Mệnh
Mệnh chồng: Âm Thuỷ - Mệnh vợ: Dương Hỏa => Tương Khắc
Về Thiên can
Thiên can chồng: Ất - Thiên can vợMậu => Bình
Về Địa chi
Địa chi chồng: Mão - Địa chi vợ: => Tam hình
Về Cung phi
Cung chồng: Đoài - Cung vợ: Cấn => Phúc Đức (tốt)
Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh chồng: Kim - Niên mệnh vợ: Thổ => Bình