Xem hợp tuổi vợ chồng
Chọn tuổi chồng (AL) :
Chọn tuổi vợ (AL)      :
Tuổi chồngTuổi vợ
Năm : Nhâm Tuất [壬戌]
Mệnh : Đại Hải Thủy
Cung : Ly
Niên mệnh năm sinh : Hoả
Năm : Mậu Tí [戊子]
Mệnh : Tích Lịch Hỏa
Cung : Cấn
Niên mệnh năm sinh : Thổ

Về Mệnh
Mệnh chồng: Dương Thủy - Mệnh vợ: Dương Hỏa => Tương Khắc
Về Thiên can
Thiên can chồng: Nhâm - Thiên can vợMậu => Tương phá
Về Địa chi
Địa chi chồng: Tuất - Địa chi vợ: => Bình
Về Cung phi
Cung chồng: Ly - Cung vợ: Cấn => Hoạ Hại (không tốt)
Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh chồng: Hoả - Niên mệnh vợ: Thổ => Tương Sinh tốt