Xem hợp tuổi vợ chồng
Chọn tuổi chồng (AL) :
Chọn tuổi vợ (AL)      :
Tuổi chồngTuổi vợ
Năm : Giáp Tí [甲子]
Mệnh : Hải Trung Kim
Cung : Đoài
Niên mệnh năm sinh : Kim
Năm : Ất Dậu [乙酉]
Mệnh : Tuyền Trung Thủy
Cung : Khôn
Niên mệnh năm sinh : Thổ

Về Mệnh
Mệnh chồng: Dương Kim - Mệnh vợ: Âm Thủy => Tương Sinh rất tốt
Về Thiên can
Thiên can chồng: Giáp - Thiên can vợẤt => Bình
Về Địa chi
Địa chi chồng: - Địa chi vợ: Dậu => Lục phá
Về Cung phi
Cung chồng: Đoài - Cung vợ: Khôn => Thiên Y (tốt)
Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh chồng: Kim - Niên mệnh vợ: Thổ => Bình