Xem hợp tuổi vợ chồng
Chọn tuổi chồng (AL) :
Chọn tuổi vợ (AL)      :
Tuổi chồngTuổi vợ
Năm : Nhâm Thân [壬申]
Mệnh : Kiếm Phong Kim
Cung : Cấn
Niên mệnh năm sinh : Thổ
Năm : Canh Dần [庚寅]
Mệnh : Tùng Bách Mộc
Cung : Đoài
Niên mệnh năm sinh : Kim

Về Mệnh
Mệnh chồng: Dương Kim - Mệnh vợ: Dương Mộc => Tương Khắc
Về Thiên can
Thiên can chồng: Nhâm - Thiên can vợCanh => Bình
Về Địa chi
Địa chi chồng: Thân - Địa chi vợ: Dần => Lục xung
Về Cung phi
Cung chồng: Cấn - Cung vợ: Đoài => Phúc Đức (tốt)
Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh chồng: Thổ - Niên mệnh vợ: Kim => Tương Sinh tốt