Xem hợp tuổi
Chọn tuổi bạn (AL)    :    
Tuổi người khác (AL) :    
Tuổi bạnTuổi người khác
Năm : Bính Tí [丙子]
Mệnh : Giản Hạ Thủy
Cung : Tốn
Niên mệnh năm sinh : Mộc
Năm : Ất Hợi [乙亥]
Mệnh : Sơn Đầu Hỏa
Cung : Khảm
Niên mệnh năm sinh : Thuỷ

Về Mệnh
Mệnh bạn: Dương Thủy - Mệnh người khác: Âm Hỏa => Tương Khắc
Về Thiên can
Thiên can bạn: Bính - Thiên can người khácẤt => Bình
Về Địa chi
Địa chi bạn: - Địa chi người khác: Hợi => Bình
Về Cung phi
Cung phi bạn: Tốn - Cung phi người khác: Khảm => Sinh Khí (tốt)
Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh bạn: Mộc - Niên mệnh người khác: Thuỷ => Tương Sinh tốt