Xem hợp tuổi vợ chồng
Chọn tuổi chồng (AL) :
Chọn tuổi vợ (AL)      :
Tuổi chồngTuổi vợ
Năm : Kỷ Dậu [己酉]
Mệnh : Đại Dịch Thổ
Cung : Tốn
Niên mệnh năm sinh : Mộc
Năm : Nhâm Ngọ [壬午]
Mệnh : Dương Liễu Mộc
Cung : Cấn
Niên mệnh năm sinh : Thổ

Về Mệnh
Mệnh chồng: Âm Thổ - Mệnh vợ: Dương Mộc => Tương Khắc
Về Thiên can
Thiên can chồng: Kỷ - Thiên can vợNhâm => Bình
Về Địa chi
Địa chi chồng: Dậu - Địa chi vợ: Ngọ => Bình
Về Cung phi
Cung chồng: Tốn - Cung vợ: Cấn => Tuyệt Mạng (không tốt)
Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh chồng: Mộc - Niên mệnh vợ: Thổ => Tương Khắc