Xem hợp tuổi vợ chồng
Chọn tuổi chồng (AL) :
Chọn tuổi vợ (AL)      :
Tuổi chồngTuổi vợ
Năm : Kỷ Mùi [己未]
Mệnh : Thiên Thượng Hỏa
Cung : Chấn
Niên mệnh năm sinh : Mộc
Năm : Ất Dậu [乙酉]
Mệnh : Tuyền Trung Thủy
Cung : Khôn
Niên mệnh năm sinh : Thổ

Về Mệnh
Mệnh chồng: Âm Hỏa - Mệnh vợ: Âm Thủy => Tương Khắc
Về Thiên can
Thiên can chồng: Kỷ - Thiên can vợẤt => Tương phá
Về Địa chi
Địa chi chồng: Mùi - Địa chi vợ: Dậu => Bình
Về Cung phi
Cung chồng: Chấn - Cung vợ: Khôn => Hoạ Hại (không tốt)
Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh chồng: Mộc - Niên mệnh vợ: Thổ => Tương Khắc