Ngũ hành sinh-khắc
Tuổi Đinh Hợi hợp màu gì, kỵ màu gì theo phong thủy?

Tuổi Đinh Hợi hợp màu gì, kỵ màu gì theo phong thủy?

Tuổi Ất Hợi hợp màu gì, kỵ màu gì theo phong thủy?

Tuổi Ất Hợi hợp màu gì, kỵ màu gì theo phong thủy?

Tuổi Quý Hợi hợp màu gì, kỵ màu gì theo phong thủy?

Tuổi Quý Hợi hợp màu gì, kỵ màu gì theo phong thủy?

Tuổi Tân Hợi hợp màu gì, kỵ màu gì theo phong thủy?

Tuổi Tân Hợi hợp màu gì, kỵ màu gì theo phong thủy?

Tuổi Canh Tuất hợp màu gì, kỵ màu gì theo phong thủy?

Tuổi Canh Tuất hợp màu gì, kỵ màu gì theo phong thủy?

Tuổi Bính Tuất hợp màu gì, kỵ màu gì theo phong thủy?

Tuổi Bính Tuất hợp màu gì, kỵ màu gì theo phong thủy?

Tuổi Giáp Tuất hợp màu gì, kỵ màu gì theo phong thủy?

Tuổi Giáp Tuất hợp màu gì, kỵ màu gì theo phong thủy?

Tuổi Nhâm Tuất hợp màu gì, kỵ màu gì theo phong thủy?

Tuổi Nhâm Tuất hợp màu gì, kỵ màu gì theo phong thủy?

Tuổi Kỷ Dậu hợp màu gì, kỵ màu gì theo phong thủy?

Tuổi Kỷ Dậu hợp màu gì, kỵ màu gì theo phong thủy?

Tuổi Đinh Dậu hợp màu gì, kỵ màu gì theo phong thủy?

Tuổi Đinh Dậu hợp màu gì, kỵ màu gì theo phong thủy?

Tuổi Ất Dậu hợp màu gì, kỵ màu gì theo phong thủy?

Tuổi Ất Dậu hợp màu gì, kỵ màu gì theo phong thủy?

Tuổi Quý Dậu hợp màu gì, kỵ màu gì theo phong thủy?

Tuổi Quý Dậu hợp màu gì, kỵ màu gì theo phong thủy?