Xem hợp tuổi
Chọn tuổi bạn (AL)    :    
Tuổi người khác (AL) :    
Tuổi bạnTuổi người khác
Năm : Qúy Dậu [酉]
Mệnh : Kiếm Phong Kim
Cung : Đoài
Niên mệnh năm sinh : Kim
Năm : Nhâm Tuất [壬戌]
Mệnh : Đại Hải Thủy
Cung : Càn
Niên mệnh năm sinh : Kim

Về Mệnh
Mệnh bạn: Âm Kim - Mệnh người khác: Dương Thủy => Tương Sinh rất tốt
Về Thiên can
Thiên can bạn: Qúy - Thiên can người khácNhâm => Bình
Về Địa chi
Địa chi bạn: Dậu - Địa chi người khác: Tuất => Bình
Về Cung phi
Cung phi bạn: Đoài - Cung phi người khác: Càn => Sinh Khí (tốt)
Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh bạn: Kim - Niên mệnh người khác: Kim => Bình